Koszyk

REKLAMACJA I ZWROT

Zwrot produktu

  1. Masz prawo do dokonania zwrotu zakupionego na odległość produktu. Jest możliwość odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny, a także bez ponoszenia dodatkowych kosztów. do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Można to zrobić mailowo na adres  sklep@brzydackieplecaki.pl  Szczegółowa procedura zwrotu jest możliwa do przeczytania w punkcie 8 naszego regulaminu. 
  2. Wzór formularza odstąpienia od umowy:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

……………………………….(data, miejscowość)

…………………………………………

(imię i nazwisko Klienta)

…………………………………………

…………………………………………

(adres Klienta do korespondencji)

…………………………………………

(numer telefonu/email do kontaktu)

Natalia Rejszel

BRZYDACKIE PLECAKI

Al. Niepodległości 36/1

66-100 Sulechów

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w dniu…………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru…………………………………………………………………………………………………………………………….za cenę ……………………………

Wydanie/odbiór towaru nastąpił w dniu ………………….

W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty jego odbioru. Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, która powinna nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od przekazania zwróconego towaru.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

(nr konta bankowego)

Mam świadomość, że przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem odstąpienia od umowy oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Wiem, że przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

…………………………………………………….

(imię, nazwisko i podpis Klienta,jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)

Reklamacja produktu

  1. Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności za wady produktu z tytułu rękojmi jest określona powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego, a dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  2. Mamy obowiązek dostarczyć produkt bez wad. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania kupującemu. 
  3. Reklamację możesz złożyć mailowo na adres: sklep@brzydackieplecaki.pl
  4. Podaj w opisie reklamacji: (1) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) swoje dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji; (4) prześlij zdjęcie wad produktu. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  5. Pamiętaj, że klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na nasz koszt dostarczyć produkt wadliwy na adres: Al. Niepodległości 36/1; 66-100 Sulechów.
  6. Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Ważne! Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że uznaliśmy reklamację za uzasadnioną.